top of page

O projekcie

Cele i pytania badawcze

COVID-19 i wywołany przez niego zapaść gospodarcza obnażyły niepewną sytuację finansową, edukacyjną i społeczną mieszkańców społeczności na całym świecie. Upadek obnażył i zaostrzył trwałe nierówności gospodarcze i społeczne, popychając tych niestabilnie zatrudnionych, mieszkających, ubranych, wykształconych i karmionych głębiej w otchłań niskiej lub niedostępnej, a tych, którzy byli umiarkowanie zamożni, w niepewność trudów. Organizacje, które obsługują tę populację o wysokich potrzebach/wysokim ryzyku, również stanęły przed wyzwaniem z powodu nowych ograniczeń zasobów, różnych zdolności adaptacyjnych i różnych poziomów zdolności do współpracy i zwiększania wydajności w świetle unikalnych, powszechnych potrzeb. Badania te koncentrują się na dwóch obszarach: zmniejszaniu nierówności i słabości oraz wspieraniu demokratycznych rządów i udziału w życiu politycznym. Ogniska te są ze sobą nierozerwalnie związane i mogą być owocnie eksplorowane w tandemie. Wspólnie określamy je jako demokratyczne przedstawienie.


Wykorzystując teorie organizacyjne, teorie zachowań organizacyjnych, teorie socjologiczne i teorie demokratyczne, koncentrując się na zdolnościach adaptacyjnych, relacjach międzyorganizacyjnych, wydajności i reagowaniu biurokratycznym, badanie zadaje cztery pytania w czterech krajach: (RQ1) Jakie zdrowie, kwestie społeczne i nierówności w dobrostanie ekonomicznym, zarówno rzeczywiste, jak i postrzegane, pojawiły się wśród wrażliwych populacji podczas pandemii COVID-19, przed i po szczepieniu, i dlaczego się pojawiły? (RQ2) W jaki sposób indywidualne i oparte na współpracy organizacyjne (rządowe, non-profit) zdolności adaptacyjne wpłynęły na (nie)sprawiedliwe wyniki dla wrażliwych populacji, przed i po szczepieniu, takie jak indywidualne poczucie wykluczenia i zaufanie do organizacji pomocy społecznej? (RQ3) W jaki sposób indywidualne i wspólne zdolności adaptacyjne wpłynęły na zgodność z polityką i zachowanie słabszych grup społecznych? (RQ4) Jakie narzędzia cyfrowe ułatwią trwałą współpracę międzynarodową i krajową w celu wzmocnienia globalnych i lokalnych działań na rzecz zmniejszenia nierówności, zwiększenia włączenia w proces podejmowania decyzji oraz wzmocnienia zaufania i powszechnej zgodności z polityką? Aby odpowiedzieć na te pytania, populacje wrażliwe to odbiorcy usług organizacji pomocy społecznej w porównaniu z populacją ogólną.


Pytania te dotyczą czterech punktów w obszarach wyzwań „zmniejszanie nierówności” i „wspieranie rządów demokratycznych”. RQ1 odnosi się do problemu: dlaczego niektóre populacje odczuwają bardziej negatywny wpływ niż inne ze względu na takie czynniki, jak status społeczno-ekonomiczny, wiek, pochodzenie etniczne i edukacyjne, geografia, praktyki kulturowe, kwestie środowiskowe i inne czynniki kapitału ludzkiego. RQ2 i RQ3 odnoszą się do problemu: W jaki sposób można rozwiązać takie rozbieżności, aby zapewnić pomyślne odnowienie i wyzdrowienie z COVID-19 i przyszłych pandemii. RQ3 odnosi się do problemu: Rozwój solidnych porad opartych na dowodach i mechanizmów procesów naprawy i partycypacji politycznej. RQ4 odnosi się do problemu: w jaki sposób można wzmocnić współpracę międzynarodową, globalne zarządzanie i prawo w celu zarządzania problemami transgranicznymi.

bottom of page